Všeobecné ubytovací podmínky

 VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné ubytovací podmínky upravují vzájemný smluvní vztah mezi ubytovatelem a ubytovaným. Podmínky jsou pro obě strany závazné a vstupují v platnost dnem podepsání smlouvy. Ubytovaný zároveň podpisem smlouvy potvrzuje, že souhlasí s všeobecnými podmínkami, storno podmínkami a způsobem platby.  

 

Práva a povinnosti ubytovaného:

-            Ubytovaný má právo být řádně seznámen s popisem objektu (Roubenka pod lesem, Velké Karlovice 1093), cenou a dalšími důležitými informacemi k danému objektu

-            Ubytovaný je povinen v termínech daných ubytovatelem uhradit objednaný pobyt

-            V případě střídání pobytů ve stejný den je nástup pobytu ve 14 hod. a ukončení pobytu v 10 hod.. V případě potřeby pozdějšího nástupu ubytování bude čas ubytování dohodnut přímo s ubytovatelem.

-             Pokud se pobyty nestřídají ve stejný den je doba nástupu a ukončení pobytu pouze na domluvě s ubytovatelem

-            Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení a objektu je nutné ohlásit ubytovateli bez prodlení, aby bylo možné v co nejkratším termínu sjednat nápravu

-            V celém objektu platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně

-            Ubytovaný je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí

-            V objektu se přezouvá

-            Ubytování s domácími zvířaty pouze po domluvě s ubytovatelem

-            V ceně pobytu je zahrnuta spotřebovaná el. energie, vodné, stočné, poplatek obci, dřevo k topení v krbových kamnech, ložní prádlo, ručníky, utěrky, úklidové prostředky, toaletní papír a závěrečný úklid

-            Ubytovaný je povinen pro účely zapsání do knihy ubytovaných poskytnout ubytovateli datum narození a číslo občanského průkazu

-            Počet ubytovaných osob nesmí přesáhnout max. kapacitu objektu 10 osob

 

Práva a povinnosti ubytovatele:

-            Ubytovatel si vyhrazuje právo úpravy cen za ubytování. O této skutečnosti musí být ubytovaný předem informován.

-            Ubytovatel si vyhrazuje právo zrušit pobyt v případě, že by se pobyt ze závažných důvodů nemohl uskutečnit (úmrtí, přírodní katastrofy, cizí zavinění apod.). V těchto případech je ubytovatel povinen vrátit ubytovanému celou zaplacenou částku zpět

 

Objednávky a platby:

-            Ubytovaný vyplní na www stránkách objektu závaznou objednávku na vybraný volný termín. Odesláním objednávky je vybraný termín předběžně rezervován

-            Ubytovatel vystaví dle údajů uvedených v závazné objednávce Smlouvu o ubytování. Součástí smlouvy je i stanovení výše zálohy a doplatku za ubytování, termíny jejich uhrazení a způsobu úhrady. Záloha je stanovena ve výši 30% z celkové ceny pobytu 

-            Po zaplacení zálohy je objekt závazně rezervován. Pokud záloha nebude ve stanoveném termínu zaplacena, předběžná rezervace se ruší.

 

Stornovací podmínky:

Ubytovaný má právo od závazné rezervace odstoupit (e-mailem nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 60 dnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení e-mailu nebo písemného dokladu o zrušení závazné rezervace ubytovateli. Při odstoupení od závazné rezervace z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je ubytovaný povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.   

 

Pojištění:

Cena za ubytování nezahrnuje pojištění ubytovaného. Ubytovaný užívá objekt na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození či zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi na majetku ubytovaného ubytovatel neodpovídá.

Rezervace

Volný termín
Rezervovaný termín
Obsazený termín

Kontaktní informace

Tel.
+420 604 439 370
E-mail
jitka.konarikova@seznam.cz
Adresa
Malé Karlovice 1093
756 06 Velké Karlovice